Naujienos

Dr. Vilma Makauskienė 2018 m. gegužės 8-9 d. dalyvavo „COST Action IS1406: Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language” projekto narių susitikime Portugalijoje

Dr. Vilma Makauskienė 2018 m. gegužės 8-9 d. dalyvavo „COST Action IS1406: Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language” projekto narių susitikime Portugalijoje.

Pradžioje projekto vadovas James Law apžvelgė trečiosios projekto pakopos veiklą. Buvo aptarti darbo grupių susitikimo Austrijoje rezultatai, kurio metu buvo analizuojami ir interpretuojami logopedų apklausos duomenys. Pristatyti visuomenės apklausos Europs šalyse rezultatai. Darbo grupių vadovai supažindino susirinkimo dalyvius su atliktais darbais, pasiūlyta skirtingų šalių apklausos rezultatus patalpinti internetiniame projekto puslapyje “interaktyvus žemėlapis”.

Ankstesniuose projekto etapuose buvo atlikta logopedų apklausa, kurioje dalyvavo 5027 skirtingų Europos šalių respondentai. Pirmoje darbo grupėje buvo nagrinėjami kiekybiniai su kalbos sutrikimais susiję duomenys sisteminiuose mokslinių publikacijų reviu. Antros ir trečios darbo grupės dalyviai analizavo gautų rezultatų koreliacinusi ryšius ir sąsajas. Buvo siekiama atskleisti kokios priežastys lemia specialistų priimamus sprendimus, išsiaiškinti dažniausiai taikomas pagalbos strategijas, tiesioginės ir netiesioginės intervencijos, vaikų amžiaus, paslaugų dažnumo, trukmės, pagalbos teikimo vietos ir kt. koreliacinius ir ryšius.

Projekto metu numatyta specialistų apklausos rezultatus publikuoti knygoje. Pirmieji knygos skyriai bus skiri atskleisti Europos šalių logopedinę pagalbą reguliuojančius teisinius dokumentus, kalbos sutrikimų sampratą, bus pateikti įvairūs kalbos sutrikimų apibrėžimai, įrodymais grįstos pagalbos modeliai. Antroje knygos dalyje bus pristatyta skirtingų Europos šalių situacija ir logopedų apklausos rezultatai. Siekiama apžvelgti istorinį kalbos sutrikimų kontekstą, svarbiausius teisinius vaikų turinčių kalbos sutrikimų situaciją reguliuojančius dokumentus, įvairius taikomus logopedinės pagalbos modelius ir ateities galimybes.

Sekantys projekto dalyvių tikslai, būtų išsamiai išanalizuoti intervencijos strategijas, taikomus pagalbos metodus, surinkti kiekybinius duomenis ir jų pagrindu kurti tikslesnius kalbos sutrikimų įvertinimo testus, išanalizuoti specialistų bendradarbiavimo modelius, iššskirti aiškias atsakomybių ribas. Kiti kylantys klausimai yra kalbos sutrikimų įvertinimas ankstyvame amžiuje, prevencijos modeliai taikomi rizikos grupės vaikams, kriterijai rodantys tiesioginės ar neteiesioginės pagalbos poreikį. Remiantis logopedų apklausos rezultatais planuojama publikuoti apibendrinančią skirtingų šalių patirtį knygą, parengti keletą mokslinių publikacijų ir pranešimą 2019 m. vyksiančiame IALP kongrese. COST projekto S1406 veikla buvo naudinga ne tik dalyviams, bet ir visiems kurie siekia įgyti žinių apie pagalbą vaikams turintiems kalbos sutrikimą.