Gegužės 17-18 d. Maltoje vyko CPLOL generalinė asamblėja. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo, LAL valdybos narės dr. Vilma Makauskienė ir dokt. Simona Daniutė. Pagrindiniai generalinės asamblėjos tikslai buvo tęsti CPLOL restruktūrizacijos procesą, aptarti ir patvirtinti organizacijos veiklą reglamentuojančius įstatus.

Posėdžio pradžioje aptarta CPLOL veikla 2016 -2019 m., pristatyta ir balsavimu patvirtinta finansinė ataskaita, aptartas Logopedų profesinės praktikos aprašas (The Scope of Practice of the Speech and Language Therapist / Logopedist), kurį ankstesniuose susitikimuose parengė suburta darbo grupė. Parengtas dokumentas patvirtintas balsavimu, nutarta, kad jis bus skelbiamas CPLOL svetainėje. Atnaujintas logopedo profesinės veiklos aprašas svarbus ir Lietuvos specialistams, todėl planuojama dokumentą išversti į lietuvių kalbą.

Buvo nagrinėjama CEPLIS projekto veikla. Nutarta, kad Europos logopedų organizacija 2020 m. taps pilnateise CEPLIS nare ir deleguos atstovus, kurie atstovaus CPLOL interesus. Slaptu balsavimu nuspręsta, kad sekantis CPLOL kongresas vyks Ispanijoje.

Didžiausias dėmesys buvo skirtas aptarti ir viešu balsavimu patvirtinti CPLOL įstatų pakeitimus. CPLOL įstatų struktūroje išskiriama dešimt pagrindinių dalių, kurios reglamentuoja organizacijos struktūrą, tikslus, narystės, balsavimo teises, valdybos komiteto veiklą ir kt. Dokumentą galima rasti CPLOL svetainėje https://cplol.eu/documents/official-documents/statutes-and-bylaws/173-statutes-may-2016/file.html.

Asamblėjos metu buvo peržiūrėtos, keičiamos ir balsavimu tvirtinamos visos CPLOL įstatų dalys. Svarbiausi organizacijos struktūros ir veiklos pakeitimai:

  • nutarta, kad kiekvieną šalį generalinėje asamblėjoje atstovaus vienas delegatas, darbo grupės bus kviečiamos atsižvelgiant į iškilusius klausimus, kuriose dalyvaus šalių atstovai atrinkti pagal turimas kompetencijas;
  • delegatų susitikimai vyks vieną kartą per metus, esant poreikiui bus organizuojami papildomi susirinkimai ir/ ar generalinės asamblėjos;
  • svarstytas balsavimo teisės klausimas. Siekiant užtikrinti skirtingų šalių logopedų asociacijų interesus, buvo pateikti du siūlymai: balsų skaičius priklauso nuo asociacijos narių skaičiaus ir kiekviena šalis turi vieną balsą. Viešu balsavimu nutarta, kad kiekviena šalis turi vieną balso teisę;
  • apsvarstytas mokesčio už narystę CPLOL klausimas, atsižvelgiant į skirtingų asociacijų pateiktus pasiūlymus. Nutarta, kad narystės mokestis neturi viršyti 16.000 eu per metus. Kitus narystės mokesčio pakeitimus nuspręsta patvirtinti sekančiuose susitikimuose;
  • balsavimu patvirtintos CPLOL prezidento ir valdybos narių funkcijos bei atsakomybės. Nuspręsta, kad valdybos nariais gali tapti kitų profesijų atstovai, kai ne mažiau nei pusė narių yra logopedai. Nauja taryba, kaip ir anksčiau, bus renkama kas tris metus.

Generalinės asamblėjos metu vyko naujos CPLOL valdybos ir prezidento rinkimai. Daugumos balsų persvara nauja CPLOL prezidente išrinkta Norma Camilleri (Malta), iždinikas Giuseppe Mancini (Italija), tarybos nariai – Blazenka Brozovic (Kroatija), Jenta Sluijmers (Niderlandai), Elliana (Graikija), Fofi Constantinidou (Kipras). Audito nariais išrinkti Airijos, Kipro ir Bulgarijos atstovai. Nominacijų komiteto nariais išrinkti D. Britanijos, Belgijos ir Austrijos atstovai. Pagrindiniai naujos valdybos tikslai yra optimizuoti organizacijos veiklą, atstovauti logopedų interesus ir siekti, kad narystė CPLOL, kiekvienos šalies logopedų asociacijai, taptų dar prasmingesnė.

  

Spalio 20 – 21 d. Rygoje vyko kasmetinis CPLOL atstovų susitikimas. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo dr. Vilma Makauskienė ir dokt. Simona Daniutė. Pirmąją susitikimo dieną buvo tęsiamas 2017 m. pradėtas organizacijos restruktrūrizacijos procesas. Siekiant optimizuoti CPLOL veiklą, kuri padėtų efektyviau atstovauti logopedo profesiją ir logopedų interesus Europos parlamente, buvo pradėtas įgyvendinti strateginis planas. Šio susitikimo metu buvo siekiama išsiaiškinti CPLOL prioritetus, tolimesnius veiksmus ir dalyvių atstovaujamų logopedų asociacijų indėlį norimiems rezultatams pasiekti. Restruktūrizacijos procesui vykdyti pasitelkta AMCI kompanija. Nagrinėtos logopedų asociacijoms svarbios temos: narystė, atstovavimas, finansinė situacija, komunikacija ir organizacijos strategija. Veiklos metu, kiekvienos šalies atstovai buvo skatinami išreikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus minėtomis temomis. Išsiaiškinti delegatų požiūrį buvo svarbu todėl, kad ankstesnį švietimo ir profesinės praktikos komisijų bei darbą grupėse yra nuspręsta keisti tikslingomis grupėmis, kurios bus sudaromos pagal specifinius CPLOL ar jos narių poreikius. Dirbti naujose grupėse bus kviečiami skirtingų Europos logopedų asociacijų atstovai, pagal turimas kompetencijas, žinias ir patirtį. Nauja CPLOL veiklos struktūra sudarys galimybę efektyviau spręsti bendruosius ir skirtingoms logopedų asociacijoms aktualiausius klausimus.

Siekiant parengti CPLOL restruktūrizacijos metodologiją, konkrečius tikslus, pokyčių realizavimo etapus buvo analizuojama dabartinė situacija ir dalyvių lūkesčiai. Taikant apskrito stalo diskusijų principą, logopedų asociacijų atstovai turėjo galimybę aptarti CPLOL finansinę situaciją, numatyti būdus, kurie padėtų sumažinti organizacijos išlaidas ir padidinti veiklai skiriamas pajamas. Buvo aptarta kaip dalyvavimas CPLOL veikloje gali būti naudingas skirtingų šalių logopedų asociacijoms, narystės mokesčio skaičiavimo metodika ir balsavimo teisės. Išsamiai išnagrinėta, kaip CPLOL atstovauja logopedų asociacijų interesus. Numatyta, kad CPLOL turėtų aktyviai atstovauti logopedų interesus politiniame ir tarptautiniame lygmenyse bei Europos parlamente. Analizuojant organizacijos veiklą, pateikti siūlymai aiškiau apibrėžti valdybos ir tikslinių grupių tikslus bei atsakomybę, skatinti delegatų ir valdybos bendradarbiavimą, aktyviau skleisti informaciją apie CPLOL uždavinius ir jų realizavimo strategijas. Antrąją susitikimo dieną darbas vyko grupėse, buvo tęsiama ankstesniuose susitikimuose pradėta veikla.

Sekantis 2019 m. CPLOL susitikimas vyks Maltoje.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com