Spalio 20 – 21 d. Rygoje vyko kasmetinis CPLOL atstovų susitikimas. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo dr. Vilma Makauskienė ir dokt. Simona Daniutė. Pirmąją susitikimo dieną buvo tęsiamas 2017 m. pradėtas organizacijos restruktrūrizacijos procesas. Siekiant optimizuoti CPLOL veiklą, kuri padėtų efektyviau atstovauti logopedo profesiją ir logopedų interesus Europos parlamente, buvo pradėtas įgyvendinti strateginis planas. Šio susitikimo metu buvo siekiama išsiaiškinti CPLOL prioritetus, tolimesnius veiksmus ir dalyvių atstovaujamų logopedų asociacijų indėlį norimiems rezultatams pasiekti. Restruktūrizacijos procesui vykdyti pasitelkta AMCI kompanija. Nagrinėtos logopedų asociacijoms svarbios temos: narystė, atstovavimas, finansinė situacija, komunikacija ir organizacijos strategija. Veiklos metu, kiekvienos šalies atstovai buvo skatinami išreikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus minėtomis temomis. Išsiaiškinti delegatų požiūrį buvo svarbu todėl, kad ankstesnį švietimo ir profesinės praktikos komisijų bei darbą grupėse yra nuspręsta keisti tikslingomis grupėmis, kurios bus sudaromos pagal specifinius CPLOL ar jos narių poreikius. Dirbti naujose grupėse bus kviečiami skirtingų Europos logopedų asociacijų atstovai, pagal turimas kompetencijas, žinias ir patirtį. Nauja CPLOL veiklos struktūra sudarys galimybę efektyviau spręsti bendruosius ir skirtingoms logopedų asociacijoms aktualiausius klausimus.

Siekiant parengti CPLOL restruktūrizacijos metodologiją, konkrečius tikslus, pokyčių realizavimo etapus buvo analizuojama dabartinė situacija ir dalyvių lūkesčiai. Taikant apskrito stalo diskusijų principą, logopedų asociacijų atstovai turėjo galimybę aptarti CPLOL finansinę situaciją, numatyti būdus, kurie padėtų sumažinti organizacijos išlaidas ir padidinti veiklai skiriamas pajamas. Buvo aptarta kaip dalyvavimas CPLOL veikloje gali būti naudingas skirtingų šalių logopedų asociacijoms, narystės mokesčio skaičiavimo metodika ir balsavimo teisės. Išsamiai išnagrinėta, kaip CPLOL atstovauja logopedų asociacijų interesus. Numatyta, kad CPLOL turėtų aktyviai atstovauti logopedų interesus politiniame ir tarptautiniame lygmenyse bei Europos parlamente. Analizuojant organizacijos veiklą, pateikti siūlymai aiškiau apibrėžti valdybos ir tikslinių grupių tikslus bei atsakomybę, skatinti delegatų ir valdybos bendradarbiavimą, aktyviau skleisti informaciją apie CPLOL uždavinius ir jų realizavimo strategijas. Antrąją susitikimo dieną darbas vyko grupėse, buvo tęsiama ankstesniuose susitikimuose pradėta veikla.

Sekantis 2019 m. CPLOL susitikimas vyks Maltoje.

 
Powered by JCE Core. Image resizing, thumbnails and editing in JCE Pro
Path: pimg
Words: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gegužės 9 d. Portugalijoje (Cascais) vyko kasmetinis CPLOL narių susitikimas. LLA atstovavo Tarybos narės dokt. Simona Daniutė ir dr. Vilma Makauskienė.

Susitikimo pradžioje buvo aptarta nauja CPLOL svetainės struktūra, pristatytos naujienos įvairiose Europos šalyse. Šiuo metu Profesinės praktikos komisijoje veikia 7 darbo grupės. V. Makauskienė dalyvavo logopedo profesijos aprašo kūrimo grupėje. Aprašo tikslai: apibrėžti logopedo specialybę, nurodyti pagrindines veiklos sritis ir kompetencijas, suteikti daugiau informacijos darbdaviams, kitų profesijų atstovams ir vyriausybinėms organizacijoms. Dokumente nurodama, kad logopedo profesinė veikla remiasi etikos ir įrodymais grindžiamos praktikos reikalavimais.

Logopedų rinkimo komisijoje intensyviai diskutuota dėl minimalių standartų logopedijos magistro studijoms Europoje. Taip pat be jau veikiančių darbo grupių buvo sukurta nauja grupė - atnaujinti CPLOL tikslus ir uždavinius ateinantiems trims metams. Į grupės veiklą įsitraukė S. Daniutė.

Vėliau vyko bendras visų CPLOL delegatų susirinkimas, skirtas organizacijos veiklos pokyčiams aptarti. Pagrindinės restruktūrizacijos sritys - finansų valdymas, statutų keitimas, nauji valdybos ir vykdančiųjų atstovų rinkimai, kurie padėtų optimizuoti CPLOL veiklą. Pristatant naują organizacijos modelį pažymėta, kad svarbiausią valdomąją teisę turi logopedų asociacijos, kurios renka CPLOL valdybą, ir generalinė asamblėja. Valdybos nariai priima sprendimus ir deleguoja jų vykdymą reikiamas kompetencijas turintiems šalių atstovams. Numatyta 2019 m. išrinkti naują CPLOL valdybą ir anksčiau veikusias darbo grupes pakeisti pasirinktais specifinės srities ekspertais. Taip pat buvo pristatyta CPLOL finansinė ataskaita.

Susirinkimo pabaigoje delegatai buvo pakviesti į 10-ojo CPLOL kongreso dalyvių pasveikinimą.

Sekantis 2018 m. spalio mėn. CPLOL narių susitikimas vyks Rygoje (Latvijoje).

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com